ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403

نقض رأی به علت عدم رسیدگی به دعوای تقابل

کلمات کلیدی:

شماره دادنامه: 9309970908100010

مرجع صدور: شعبه 21 دیوانعالی کشور

تاریخ: 1393/02/07

چکیده: چنانچه دعوای تقابل در نتیجه دعوای اصلی تأثیر داشته باشد، رسیدگی به دعوای اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل، به علت عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و ح ...

بازگشت به لیست آرا

لطفا منتظر بمانید ...